Máy phát điện Iveco 450kVA IVS_495T

Máy Phát Điện Iveco 450kVA

Model
IVS-495T
CS Liên tục
450kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 450kVA PDS-500T

Máy Phát Điện Perkins 450kVA

Model
PDS-500T
CS Liên tục
450kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 500kva IVS_550T

Máy Phát Điện Iveco 500kVA

Model
IVS-550T
CS Liên tục
500kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 500kVA PDS_550T

Máy Phát Điện Perkins 500kVA

Model
PDS-550T
CS Liên tục
500kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 550kVA IVS_605T

Máy Phát Điện Iveco 550kVA

Model
IVS-605T
CS Liên tục
550kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 600kva IVS-660T

Máy Phát Điện Iveco 600kVA

Model
IVS-660T
CS Liên tục
600kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 60kVA PDS_66T

Máy Phát Điện Perkins 60kVA

Model
PDS-66T
CS Liên tục
60kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 600kva_PDS_660T

Máy Phát Điện Perkins 600kVA

Model
PDS-660T
CS Liên tục
600kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 650kVA_PDS_715T

Máy Phát Điện Perkins 650kVA

Model
PDS-715T
CS Liên tục
650kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 725kVA_PDS_800T

Máy Phát Điện Perkins 725kVA

Model
PDS-800T
CS Liên tục
725kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phat điện Perkins 800kVA_PDS_880T

Máy Phát Điện Perkins 800kVA

Model
PDS-880T
CS Liên tục
800kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện VMAN 800kVA VMDS-850T

Máy phát điện VMAN 800kVA

Model
VMDS-880T
CS Liên tục
800kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phat điện Perkins 900kVA_PDS_990T

Máy Phát Điện Perkins 900kVA

Model
PDS-990T
CS Liên tục
900kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1000kVA PDS_1100T

Máy Phát Điện Perkins 1000kVA

Model
PDS-1100T
CS Liên tục
1000kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1250kVA PDS-1375T

Máy phát điện Perkins 1250kVA

Model
PDS-1375T
CS Liên tục
1250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1250kVA PDS_1375T

Máy Phát Điện Perkins 1200kVA

Model
PDS-1375T
CS Liên tục
1250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1375kVA PDS-1500T

Máy phát điện Perkins 1375kVA

Model
PDS-1500T
CS Liên tục
1375kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1500kVA PDS-1650T

Máy phát điện Perkins 1500kVA

Model
PDS-1650T
CS Liên tục
1500kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1650kVA PDS-1850T

Máy phát điện Perkins 1650kVA

Model
PDS-1850T
CS Liên tục
1650kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1705kVA PDS-1875T

Máy phát điện Perkins 1705kVA

Model
PDS-1875T
CS Liên tục
1705kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày